Tag: accounts

post office

ಇನ್ಮುಂದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ!

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿನ(Post Office) ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳ(Scheme) ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು(Intrest) ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ