Tag: Haji Kalimullah Khan

Haji Kalimullah Khan

ಮಾವಿನ ಮಿಶ್ರ ತಳಿಗಳಿಗೆ ‘ಸುಶ್ಮಿತಾ ಆಮ್’ ಹಾಗೂ ‘ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆಮ್’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಕೃಷಿಕ ಹಾಜಿ ಕಲೀಮುಲ್ಲಾ ಖಾನ್!

ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಮಿಶ್ರ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಆಮ್(Sushmitha Aam) ಹಾಗೂ ಅಮಿತ್ ಷಾ ಆಮ್(Amit Shah Aam) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ!