Tag: Weight Gain

weight gain

Weight Gain : ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ

ಈ ರೀತಿ ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕ ಪ್ರೋಟಿನ್‌ನಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದಂತ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.