Tag: World Food Safety Day 2024

ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ದಿನ: ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷೆಯ ಮಹತ್ವವೇನು?

ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ದಿನ: ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷೆಯ ಮಹತ್ವವೇನು?

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ನಿರೀಕ್ಷಣೆ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಹಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.