ವಿಜಯ ಟಾಕೀಸ್‌

ಮಂಸೋರೆಯಿಂದ `ಅಬ್ಬಕ್ಕ’ ಸಿನಿಮಾ

ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಸೋರೆ'ಯವರು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರವು ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾನರ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸದಂಥ ಮಾದರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು…

ಸಿನೆಮಾ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್

Submit Your Article