Tag: Panchamitra Whatsapp

Panchamitra WhatsApp: ಇನ್ಮುಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ, ಪಂಚಮಿತ್ರ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ .

Panchamitra WhatsApp: ಇನ್ಮುಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ, ಪಂಚಮಿತ್ರ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ .

ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬೀದಿ ದೀಪದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಗ್ರಾಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.