Tag: Anthoscopus

Bird nest

ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ರಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹಾವುಗಳನ್ನೇ ಯಾಮಾರಿಸುವ ಜಾಣ ಪಕ್ಷಿ ‘ಆಂಥೋಸ್ಕೋಪಸ್’

ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ(Birds) ಜೀವನವೇ ಅದ್ಭುತ. ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬದುಕಿನ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟ.