Tag: Rare Species

ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ!

ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ!

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ.