Tag: santhosh

ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಹುಲಿ ಉಗುರು FSL ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾದ್ಯತೆ.

ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಹುಲಿ ಉಗುರು FSL ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾದ್ಯತೆ.

FSL ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತೂರ್ ಸಂತೋಷ್ ರವರು ಧರಿಸಿರುವ ಉಗುರು ಹಲಿಯದ್ದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾದರೆ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.