Tag: schejophronia

Mental Health

Schizophrenia : `ಸ್ಕಿಜೋಫ್ರೇನಿಯಾ’ ಎನ್ನುವ ಅಪರೂಪದ ಮಾನಸಿಕ ಖಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರ ಓದಿ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ. ಅವು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ.